Ubezpieczenie mieszkania

Ubezpiecz swoje mienie w lokalu mieszkalnym.

 

TBS „Nasze Kąty” Sp. z o.o. nie odpowiada za wszystkie szkody.

 

TBS „Nasze Kąty” Sp. z o.o.  posiada ubezpieczenie:

  • mienia Spółki od zdarzeń losowych
  • odpowiedzialności cywilnej TBS od szkód wyrządzonych osobom trzecim (w tym najemcom).

 

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego TBS „Nasze Kąty” Sp. z o.o.,  odpowiada wyłącznie za szkody w mieniu najemców, do których doszło z winy TBS.

Zawierając umowy najmu Spółka nie zobowiązała się do większej odpowiedzialności za prywatne mienie najemców aniżeli przewidują to powszechnie obowiązujące przepisy prawne.  Należy także podkreślić, że umowy o udostępnienie miejsca parkingowego (z racji postanowień w nich zawartych) nie są umowami przechowania, wobec czego TBS nie odpowiada za rozmaite zdarzenia (w tym losowe), które doprowadziły do uszkodzenia pojazdów na udostępnionych miejscach postoju. 

 

Zakres ubezpieczenia obejmuje m. in. sytuacje kiedy z winy TBS dojdzie do szkody w mieniu prywatnym najemców (np. meble zostaną zalane w wyniku awarii instalacji C.O.) Ubezpieczyciel wypłaci wówczas poszkodowanemu odszkodowanie z polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej TBS. Koniecznym warunkiem powstania odpowiedzialności (i wypłaty odszkodowania) musi być jednak w każdym przypadku element zawinionego zachowania (działania lub zaniechania) występującego po stronie TBS.

 

Niemniej jednak pragniemy wyraźnie zaznaczyć, że NIE ZA KAŻDĄ SZKODĘ W PRYWATNYM MIENIU NAJEMCÓW TBS BĘDZIE ODPOWIADAĆ (a co za tym idzie ubezpieczyciel TBS również nie będzie odpowiadał). 

 

Przez prywatne mienie należy rozumieć zarówno mienie ruchome jak i nakłady inwestycyjne poczynione w wynajmowanych mieszkaniach (np. parkiety, kafelki itp.).

Nie są objęte odpowiedzialnością TBS między innymi  następujące szkody:

  • kradzież prywatnego mienia najemców w wyniku włamania do mieszkania lub piwnicy lub innych pomieszczeń,
  • zniszczenie/uszkodzenie prywatnego mienia najemców w wyniku zdarzeń losowych np. pożaru, powodzi, deszczu nawalnego itp. 
  • zalanie prywatnego mienia najemców przez sąsiada mieszkającego piętro wyżej,
  • szkody w sprzęcie elektronicznym wynikłe z przepięć w wyniku niedotrzymania parametrów energii elektrycznej płynącej w instalacji, za które odpowiada np. zakład energetyczny .

 

W celu uniknięcia skutków wyżej wymienionych lub podobnych sytuacji w przyszłości, sugerujemy najemcom Spółki, indywidualnie ubezpieczyć prywatne mienie znajdujące się w lokalach mieszkalnych; garażach, piwnicach, miejscach postojowych od następstw ww. zdarzeń.

 

Informujemy, że zarząd TBS wynegocjował z Towarzystwem Ubezpieczeń UNIQA S.A. korzystną ofertę ubezpieczenia mieszkań dla naszych najemców płatną przy czynszu, podpisał umowę generalną w zakresie obsługi administracyjnej umów ubezpieczenia zawartych przez mieszkańców w TU UNIQA i nasza administracja pośredniczy w zawieraniu tych umów.

Przystąpienie do ubezpieczenia jest proste i szybkie - ogranicza się do wypełnienia przez najemcę wniosku znajdującego się w ulotce dostarczonej przez UNIQA i przekazania go do administracji TBS.

najemca na wniosku wybiera dogodną dla siebie sumę i składkę, a następnie opłaca ją wraz z miesięcznymi płatnościami za mieszkanie.

W ramach wariantu „Bezpieczny” UNIQA zapewnia ochronę ruchomości domowych i elementów stałych wyposażenia mieszkania znajdujących się w domu mieszkalnym wraz z budynkiem gospodarczym lub lokalu mieszkaniowym wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym, a także pomoc Assistance dla Klientów z min. SU 10.000 zł.

KRD