Dodatek mieszkaniowy

Dach nad głową to bardzo ważna rzecz dlatego, nawet gdy cierpimy na brak gotówki, nie powinniśmy zalegać z czynszem czy opłatą za mieszkanie.

Opłaty za mieszkanie to dla wielu osób bardzo duży wydatek. Zdarza się, że lokatorzy z niewielkimi dochodami rezygnują z płacenia czynszu, bo muszą przeznaczyć pieniądze np. na lekarstwa dla dzieci. Taka sytuacja jest groźna, bo można wpaść w spiralę długów i stracić zajmowany lokal. Ratunkiem może być dodatek mieszkaniowy.

Brakuje ci pieniędzy na czynsz?

Obawiasz się, że z powodu długów zostaniesz eksmitowany?

Postaraj się o dodatek mieszkaniowy.

Dodatek mieszkaniowy stanowi świadczenie pieniężne wypłacane przez gminę. Celem tej formy pomocy jest dofinansowanie do  ponoszonych wydatków mieszkaniowych związanych z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.

Dodatek jest przyznawany według ściśle określonych kryteriów, zawartych w ustawie o dodatkach mieszkaniowych z 21 czerwca 2001 r. 

Kto decyduje o przyznaniu dodatku?

Jeżeli chcemy otrzymać pomoc w spłacaniu czynszu, musimy się zgłosić do miejskiego lub gminnego ośrodka pomocy społecznej albo do urzędu gminy (miasta).

Dodatek mieszkaniowy przyznaje, na wniosek osoby uprawnionej, prezydent miasta (odpowiednio w innych gminach wójt, burmistrz) lub inna upoważniona przez niego osoba, w drodze decyzji administracyjnej.

Jak jest wypłacany dodatek? 

 • Dodatek przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku
 • Dodatek mieszkaniowy wpływa na konto administracji domu i pomniejsza w ten sposób należność osoby, starającej się o pomoc.

Co powoduje wstrzymanie dodatku?

Jeżeli osoba, której przyznano dodatek, nie opłaca na bieżąco swojej części czynszu za lokal, to wypłata dodatku jest wstrzymywana do czasu pokrycia zaległości. Decyzja o przyznaniu dodatku wygasa, jeżeli zaległości nie zostaną pokryte w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji wstrzymującej.

TBS ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia organu przyznającego dodatek mieszkaniowy o wystąpieniu zaległości obejmujących pełne 2 miesiące.

O ponowne przyznanie dodatku można wystąpić dopiero po uregulowaniu zaległości.

Kto może otrzymać dodatek mieszkaniowy?

O dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł prawny do zajmowanego mieszkania :

 • najemcy i podnajemcy lokali mieszkalnych, stanowiących zarówno własność gmin jak i innych osób prawnych lub fizycznych,
 • osoby zajmujące lokale na postawie spółdzielczego lokatorskiego lub własnościowego prawa do lokalu,
 • właściciele mieszkań,
 • właściciele budynków zajmujący mieszkania w tych budynkach.

Jeżeli ktoś nie ma tytułu prawnego do mieszkania, też może się starać o przyznanie dodatku mieszkaniowego:

 • osoby oczekujące na przysługujące im lokale zamienne,
 • osoby oczekujące na lokal socjalny przyznany przez sąd w wyroku nakazującym opróżnienie lokalu,
 • osoby oczekujące na lokal socjalny spełniające kryteria uprawniające do otrzymania lokalu socjalnego na terenie danej gminy.

Jakie warunki należy spełnić, aby starać się o dodatek mieszkaniowy?

Uprawnienia do dodatków mieszkaniowych przysługują osobom spełniającym równocześnie następujące kryteria:

 1.   Uzyskiwanie odpowiednio niskich dochodów.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa nie przekracza ustawowych pułapów, które uzależnione są od najniższej emerytury.

Definicja dochodu: Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba, że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. 

Aktualne pułapy dochodu znajdują się  na stronie internetowej MOPS  Wrocław: http://www.mops.wroclaw.pl/formy-pomocy/dodatek-mieszkaniowy

 1. Zajmowanie lokalu mieszkalnego o odpowiedniej powierzchni użytkowej.

Powierzchnia lokalu mieszkalnego odpowiednio do liczby osób w gospodarstwie domowym  musi spełniać normatywy przewidziane w ustawie.

Przy ustalaniu powierzchni użytkowej lo­ka­lu bierze się pod uwagę wszyst­kie pomiesz­czenia, takie jak: pokoje, kuchnie, spi­żarnie, przedpokoje, alkowy, hole, kory­tarze, łazienki i inne pomieszczenia, służące potrzebom miesz­kalnym i gospodarczym. Nie wlicza się: balkonów, tarasów, loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek na opał.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje także w sytuacji, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego przekracza normatywną powierzchnie, ale nie o więcej niż o: 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%;

Dodatek nie zostanie przyznany, jeśli na osobę przypada więcej metrów kwadratowych powierzchni lokalu, niż dopuszcza ustawa.

Jak ubiegać się o dodatek mieszkaniowy?

 • Sprawdź czy spełniasz warunki ustawowe dotyczące dochodu oraz powierzchni zajmowanego lokalu.
 • Przygotować dokumenty.

Druk wniosku dostępny pod adresem: dokumenty do pobrania

 • Wnioski można także otrzymać  w siedzibie administracji. 
 • WNIOSEK MUSI BYĆ POTWIERDZONY PRZEZ SPÓŁKĘ, dlatego: zadzwoń do Działu Finansowo-Księgowego TBS „Nasze Kąty” Sp. z o.o. i poproś o wypełnienie wniosku, umawiając się jednocześnie  z pracownikiem na termin odbioru wniosku.

Administracja musi potwierdzić takie dane, jak: adres zamieszkania, nazwa i siedziba zarządcy domu, tytuł prawny do zajmo­wanego lokalu, sposób ogrzewania lokalu i wody, kwota wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc (czyli miesiąc, w którym składany jest wniosek). Zarządca wypełnia oraz potwierdza dodatkowe informacje o  lokalu oraz dodatkowe informacje - niezbędne do wydania decyzji.

 • Osoba ubiegająca się o pomoc wypełnia deklarację o wysokości dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy (za ostatnie 3 miesiące poprzedzające miesiąc w którym składany jest wniosek).
 • Poprawnie wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym terenowo ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Szczegółowe zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych oraz informacje o niezbędnych dokumentach jakie należy przedłożyć w miejskim ośrodku pomocy społecznej uzyskacie państwo na stronie internetowej: 

http://www.mops.wroclaw.pl/formy-pomocy/dodatek-mieszkaniowy

KRD