Oferta zarządzania wspólnotą mieszkaniową

Jesteśmy chętni i otwarci na współpracę dlatego też zapraszamy zainteresowane Wspólnoty Mieszkaniowe do zapoznania się z naszą ofertą.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Nasze Kąty” Sp. z o.o. posiada ponad 10-letnie doświadczenie w administrowaniu wspólnotami mieszkaniowymi. Proponujemy Państwu swoje usługi w zakresie administrowania Wspólnotą Mieszkaniową. Aktualnie nasza Spółka zarządza 6 wspólnotami mieszkaniowymi. Profesjonalne zarządzanie nieruchomościami zapewnia wykształcona kadra zawodowa.

Wspólnoty administrowane przez TBS „Nasze Kąty” Sp. z o.o. posiadają własne konta bankowe i własną wyodrębnioną księgowość. Nasza administracja ściśle współpracuje z Zarządami Wspólnot, którym zapewnia na bieżąco wgląd w sprawy finansowe i eksploatacyjne wspólnoty.

Długoletnie funkcjonowanie na rynku zarządców nieruchomościami oraz ilość zarządzanych podmiotów pozwoliło nam na wynegocjowanie korzystnych dla wspólnot ofert na utrzymanie rachunku bankowego, warunków ubezpieczenia nieruchomości i innych. 

Poniżej przedstawiamy Państwu szeroki zakres obowiązków jakie wykonujemy, aby Państwa nieruchomość funkcjonowała prawidłowo:

Utrzymanie należytego stanu technicznego budynku

 • Zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie w wymaganiami prawa budowlanego.
 • Prowadzenie księgi obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej wymaganej przez przepisy prawa budowlanego.
 • Sprawowanie profesjonalnego nadzoru nad wykonywanymi pracami.
 • Obsługę inspektorów nadzoru budowlanego.
 • Wykonywanie kosztorysów inwestorskich, ofertowych, powykonawczych dotyczących prowadzonych i zamierzonych do wykonania robót.
 • Weryfikowanie kosztorysów.
 • Współpraca z Zarządem Wspólnoty przy wyborze wykonawców robót remontowych i przy odbiorze końcowym tych robót.
 • Obsługę w zakresie Pozyskiwania kredytów termomodernizacyjnych, inwestycyjnych i innych w bankach komercyjnych, również z dofinansowaniem remontów ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego czy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
 • Organizowanie otwartych konkursów ofert na przeprowadzane remonty – wyboru ofert dokonują Przedstawiciele Wspólnoty.
 • Doświadczeni pracownicy zapewniają szybkie i skuteczne usuwanie awarii.
 • W dni wolne od pracy bezpieczeństwo zapewnia Pogotowie Awaryjne.

Formalno-prawna eksploatacja nieruchomości

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu sprawnie wykonujemy wszystkie obowiązki związane z powstaniem nowej wspólnoty oraz dalszą obsługą:

 • Wykonywanie wszelkich obowiązków nałożonych na wspólnotę mieszkaniową przez ustawę o własności lokali oraz inne akty prawne, w tym rozporządzenia Zawieranie umów na dostawę mediów dla nieruchomości oraz innych usług.
 • Podpisanie w imieniu wspólnoty, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, umów na dostawę energii elektrycznej i cieplnej, wody i gazu, odprowadzania ścieków i wywozu śmieci.
 • Weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości, prowadzenie wykazu lokali, właścicieli lokalu oraz przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej i najemców w lokalach wyodrębnionych.
 • Zapewnienie usług kominiarskich i innych usług związanych z funkcjonowaniem urządzeń technicznych (np.: dźwigów osobowych, anten zbiorczych i domofonów.
 • Wykonywanie bieżącej konserwacji i bieżących napraw, a w szczególności dokonywanie napraw budynku i jego pomieszczeń wspólnych oraz urządzeń technicznych umożliwiających właścicielom lokali korzystanie z oświetlenia, ogrzewania lokali, ciepłej i zimnej wody, gazu, domofonu, dźwigów osobowych, zbiorczej anteny telewizyjnej i innych urządzeń należących do wyposażenia nieruchomości wspólnej, usuwanie awarii i ich skutków na warunkach określonych w umowie.
 • Na podstawie umów zawartych pomiędzy Wspólnotami reprezentowanymi przez Zarząd Wspólnoty a firmami świadczącymi usługi na rzecz Wspólnot – wystawienie zleceń, kontrolę i nadzór w zakresie:

  • utrzymania w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku, służących do wspólnego użytku właścicieli lokali (w tym dźwigów osobowych), terenu nieruchomości określonego zgodnie z wyrysem z ewidencji gruntów, chodnika przed nieruchomością i innych terenów
  • bieżącej konserwacji powierzonego budynku Wspólnoty Mieszkaniowej i wszelkich urządzeń znajdujących się w nim,
  • remontów bieżących,
  • napraw i konserwacji instalacji wewnętrznych – zimnej wody, kanalizacyjnej, elektrycznej, oświetlenia, gazowej, przewodów kominowych oraz innych instalacji i urządzeń będących własnością Wspólnoty – zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
  • usuwania awarii i skutków awarii na nieruchomości wspólnej w ramach środków finansowych dostępnych na koncie Wspólnoty.
 • Zawieranie w imieniu Wspólnoty umowy ubezpieczenia budynków od ognia i innych zdarzeń losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej.
 • Reprezentowanie wspólnoty na zewnątrz przed organami sądowymi, administracyjnymi i innymi instytucjami w sprawach związanych z bieżącym zarządem nieruchomością wspólną.
 • Przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań w części sprawozdawczej za rok kalendarzowy, a także zebrań zwoływanych na wniosek właścicieli reprezentujących 1/10 udziałów – w ciągu miesiąca.
 • Przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej.
 • Przygotowanie projektów planu gospodarczego (w formie planu rzeczowo – finansowego) i korekt tego planu – w tym przychodów i wydatków z funduszu remontowego Wspólnoty, przygotowywanie rozliczeń planu gospodarczego, w tym rozliczeń funduszu remontowego.
 • Realizowanie zadań przewidzianych w rocznym planie gospodarczym, w tym – remontów budynków.

Obsługa i optymalizacja finansowo-księgowa wspólnoty mieszkaniowej

Umiejętność właściwej analizy dochodów i kosztów oraz ich prognozowania jest podstawą bezpieczeństwa i stabilności finansowej. Wysokie koszty energii oraz perspektywa ich dalszego wzrostu pozostają wyzwaniem dla zarządcy, którego zadaniem jest ich optymalizacja oraz podjęcie działań mających na celu maksymalizację dochodów wspólnoty oraz minimalizowanie kosztów.

 • Naliczanie miesięcznych wymiarów opłat oraz pobieranie i windykacja należności z tytułu zaliczek na poczet kosztów zarządu nieruchomością wspólną, media, fundusz remontowy oraz z tytułu pożytków i innych przychodów wspólnoty mieszkaniowej.
 • Zawieranie umów najmu części nieruchomości wspólnej, na podstawie uchwał wspólnoty mieszkaniowej w tym przedmiocie.
 • Wydawanie poświadczeń bądź zaświadczeń w stosunku do właścicieli lokali (a w przypadku przyjęcia zlecenia Gminy lub Skarbu Państwa - w stosunku do najemców) dotyczących dodatków mieszkaniowych lub pomocy społecznej.
 • Rozliczanie z właścicielami opłat z tytułu kosztów zarządu nieruchomością wspólną, windykacje opłat należnych od właścicieli lokali w postępowaniu sądowym.
 • opłacanie podatków i innych opłat publicznoprawnych przypadających od nieruchomości wspólnej, chyba, że są one pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali.
 • sporządzanie i składanie w imieniu Wspólnoty sprawozdań i deklaracji, zgodnie z przepisami prawa, we właściwych urzędach (m.in. Urząd Skarbowy i Statystyczny).
 • otwarcie dla Wspólnoty odrębnych rachunków bankowych i dokonywanie  rozliczeń przez te rachunki.
 • prowadzenie rachunkowości dla nieruchomości wspólnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i uchwałami Wspólnoty Mieszkaniowej, w szczególności w zakresie:

  • ewidencji kosztów zarządu nieruchomością wspólną;
  • ewidencji zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną;
  • ewidencji rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej;
  • rozliczeń poprzez bankowe rachunki Wspólnoty Mieszkaniowej.
 • rozliczanie rocznego planu gospodarczego Wspólnoty.
 • przechowywanie, zabezpieczanie i archiwizacja dokumentów i dokumentacji dot. nieruchomości wspólnej.
 • przygotowanie dokumentów umożliwiających sądową windykację wierzytelności Wspólnoty, a także prowadzenie czynności windykacyjnych w przypadku umocowania przez Wspólnotę stosowną uchwałą.

Zapraszamy do naszej siedziby, aby rozpoznać potencjał jaki tkwi w Państwa obiektach.

Nie chcemy koncentrować się tylko na obowiązkach, ale podjąć się ambitnego wyzwania jakim jest zwiększenie wartości zarządzanej nieruchomości. Zajmujemy się przeprowadzeniem skomplikowanego procesu prawno-inwestycyjnego związanego z adaptacją powierzchni niezagospodarowanych czy termomodernizacją, analizą potencjału reklamowego jaki generuje nieruchomość, badaniem możliwości zmiany funkcji użytkowej i potencjalnego popytu na jej wynajem.

WSZYSTKIE WYMIENIONE USŁUGI SPÓŁKA NASZA WYKONUJE W RAMACH WYNEGOCJOWANEJ STAWKI ZA ADMINISTROWANIE.

 

 

KRD