Częste pytania

+

Częste pytania

-

Nie. Na opłaty za wynajmowany lokal poza czynszem składają się tzw. opłaty niezależne od właściciel (TBS) tj. centralne ogrzewanie, centralnie ciepła woda użytkowa; dostawa wody; odbiór nieczystości płynnych i stałych.
NIE. Zgodnie z treścią art. 30 Ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, Najemca nie może posiadać tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego na terenie tej samej miejscowości, w której znajduje się wynajmowany lokal. Podpisując umowę z TBS Najemca wypełnia odpowiednie oświadczenie, w którym potwierdza, że nie przysługuje mu żaden tytuł prawny do lokalu mieszkalnego na terenie Wrocławia oraz deklaruje, że niezwłocznie poinformuje TBS, jeżeli ten stan ulegnie zmianie.
Jeżeli najemca nie złoży deklaracji, wówczas spółka wypowiada najemcy umowę w części dotyczącej czynszu. W takim przypadku nie obowiązują ustawowe ograniczania stawki czynszu i zgodnie z wewnętrznymi regulacjami stosowany jest czynsz w wysokości 200% dotychczasowej stawki czynszu.
Jeżeli dochody najemcy i osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania przekroczą ustawowy pułap, wówczas nie obowiązują ustawowe ograniczenia stawki czynszu. Zgodnie z wewnętrznymi regulacjami, jeżeli dochód gospodarstwa domowego przekroczy o więcej niż 10% ustawowy pułap, wówczas dotychczas obowiązująca stawka czynszu jest podwyższana o % przekroczenia dochodu. Maksymalna stawka czynszu nie może wówczas przekroczyć 180% stawki czynszu obowiązującego.
Obowiązek składania przez najemców TBS-ów deklaracji o dochodach wynika wprost z ustawy z dnia 26 października 1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U.1995r. Nr 133 poz. 654 z późn.zm), a dokładnie z art. 30 ust. 3, który mówi że : „ Najemca jest obowiązany składać towarzystwu raz na 2 lata, w terminie do 31 maja danego roku, deklarację o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim oraz informować towarzystwo niezwłocznie o uzyskaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego” .

  • najemca pomimo pisemnego upomnienia  używa lokal w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali;
  • najemca jest w zwłoce z zapłatą czynszu za dwa pełne okresy płatności, pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy najmu;
  • najemca wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez wymaganej zgody Spółki.
  •  najemca złoży deklarację o dochodach niezgodną z prawdą;

Generalną zasadą jest, iż najemcą TBS-u może być osoba fizyczna, jeżeli osoba ta oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania w dniu objęcia lokalu mieszkalnego spełniają ustawowe warunki z ustawy  z dnia 26 października 1995r.   o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U.1995r. Nr 133 poz. 654 z późn. zm.).
Osoba fizyczna podpisująca umowę oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania w dniu podpisywania protokołu zdawczo-odbiorczego, nie mogą posiadać tytułu prawnego do innego lokalu w tej samej miejscowości.  

Stawki czynszu za 1m² powierzchni użytkowej mieszkania ustalane są zgodnie z zapisami art. 28 ustawy z dnia 26 października 1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. 1995r.Nr 133 poz. 654 z późn. zm ). Stawka czynszu ustalana jest przez  Zgromadzenie wspólników w takiej wysokości, aby suma czynszów za najem wszystkich lokali Spółki pozwalała na pokrycie kosztów eksploatacji oraz spłatę kredytu zaciągniętego na budowę nieruchomości.

Czynsz w zasobach Spółki nie może być wyższy niż 4% wartości odtworzeniowej lokalu, ogłaszanej przez Wojewodę Dolnośląskiego dwa razy w roku ( 01 kwietnia i 01 października).

Aktualne stawki czynszu w zasobach TBS „Nasze Kąty” Sp. z o.o. ustalone zostały Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 2/14 z dnia 16 grudnia 2014r.

Ograniczenie wysokości stawki czynszu nie dotyczy sytuacji gdy najemca: 

  • nie wywiąże się z ustawowego obowiązku o składaniu deklaracji o dochodach raz na dwa lata
  • złoży deklarację o dochodach niezgodną z prawdą
  • uzyska tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości, w której wynajmuje lokal z zasobów Spółki

Generalną zasadą jest, iż umowa najmu lokalu mieszkalnego zawierana jest na czas nieokreślony.
Podstawowym aktem regulującym działalność TBS jest ustawa z dnia 26 października 1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U.1995r. Nr 133 poz. 654 z późn.zm). Drugim ważnym aktem prawnym jest ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.2014 r. poz. 150 oraz z 2015 r. poz.1322). 
Na chwilę obecną nie ma możliwości wykupu lokalu mieszkalnego w zasobach TBS „Nasze Kąty” Sp. z o.o.
Tytuł prawny do lokalu mieszkalnego może powstać w wyniku różnych czynności prawnych, orzeczeń lub decyzji.  Może to być umowa kupna, umowa darowizny, umowa dożywocia, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, notarialne stwierdzenie nabycia spadku, umowa najmu, umowa dzierżawy, umowa użyczenia.

KRD